English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Oferta edukacyjna

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania, realizuje projekty oraz działania związane z Pamięcią i Edukacją, dotyczące problematyki II wojny światowej oraz jej wpływu na losy i historię, zarówno naszego kraju jak i całej Europy. Programem swym nawiązuje do historii gminy, dziejów społeczności, które zamieszkiwały w tym rejonie na przestrzeni wieków. W ramach zajęć dydaktycznych podejmowana jest tematyka spotkań różnych kultur i narodowości.

Dzieje II wojny światowej, przede wszystkim losy Polaków, Romów, Żydów, losy Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, martyrologia więźniów w niemieckich obozach pracy przymusowej utworzonych na poligonie SS Truppenübungsplatz Heidelager Pustków oraz bohaterska walka ruchu oporu Polskiego Państwa Podziemnego, a w szczególności wywiadu Armii Krajowej w walce z bronią V na artyleryjskim poligonie Blizna - to tylko nieliczne z tematów, które zostały opracowane w ramach programu edukacyjnego ECPiP. Zajęcia, przygotowywane przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Centrum, są dostosowane do wieku i specyfiki grupy docelowej. Działalność edukacyjna dotyczy wystaw stałych i czasowych, a także wydarzeń okazjonalnych.

Przygotowana oferta dydaktyczna obejmuje lekcje historyczne, warsztaty edukacyjne, twórcze, spotkania popularyzatorskie i pogadanki, oraz wiele innych akcji i wydarzeń. W sposób kreatywny i innowacyjny poszukiwane są nowe sposoby przekazywania Pamięci młodemu pokoleniu.

Realizowane są także wspólne spotkania grup młodzieżowych z Polski oraz innych krajów, dotyczące trudnej wojennej i okupacyjnej przeszłości, będące okazją do wymiany poglądów, poznawania się i przełamywania wzajemnych uprzedzeń i stereotypów.

Informacje organizacyjne

 • Zajęcia dostosowane są do wieku i specyfiki grupy. Każdy temat realizowany jest w oparciu o scenariusz opracowany przez  specjalistów ECPiP.
 • Niektóre z proponowanych zajęć i warsztatów realizowane są w oparciu o wybrane fragmenty Ekspozycji historyczno – dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie.
 • Istnieje możliwość dostosowania tematu do potrzeb nauczyciela oraz realizacja zajęć według tematów zaproponowanych przez nauczyciela. Propozycje i zapytania można zgłaszać pod numerem telefonu 887 628 900 lub drogą elektroniczną This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.pl
 • Nauczyciele mają możliwość realizacji na obszarze Ekspozycji historyczno - dydaktycznej własnych zajęć autorskich.
 • Zajęcia plenerowe prowadzone są tylko w okresie wiosenno-letnim.
 • ECPiP zapewnia materiały i środki dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Czas trwania:

 • Zajęcia edukacyjne, w zależności od wybranej tematyki, trwają od 60 do 180 min. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia zajęć, prosimy o powiadomienie prowadzącego przed rozpoczęciem spotkania.
 • Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu, czekamy tylko 20 minut od  momentu, gdy zajęcia powinny się rozpocząć.

Rezerwacja warsztatów:
(zgłoszenia terminu, wielkość grupy, koszt, opiekunowie, kontakt)

Zajęcia warsztatowe prowadzone są wyłącznie dla grup wcześniej zgłoszonych.

 • Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób z wyjątkiem wykładów, w których może uczestniczyć więcej niż jedna klasa.
 • Opłaty: 5 zł od osoby + 60 zł od grupy (za zajęcia).
 • Opiekunowie grup są zwolnieni z opłat za zajęcia i zwiedzanie Ekspozycji.
 • Z uwagi na szczególne wypadki losowe ECPiP zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.

Informacje i rezerwacja: 
tel. 887 628 900
od wtorku do piątku w godz. 7.30-16.30
lub drogą elektroniczną: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.pl.

Tematy warsztatów:

 • „Zwangsarbeitslager Pustków” – Niemieckie obozy pracy przymusowej w Pustkowie przy Poligonie Waffen SS

Warsztaty traktujące o losach więźniów obozów pracy przymusowej uruchomionych przy Poligonie Waffen – SS Truppenübungsplatz Heidelager, funkcjonującym w latach 1940 – 1944 w dystrykcie krakowskim, na obszarze dawnych polskich powiatów dębickiego, mieleckiego i kolbuszowskiego, z siedzibą dowództwa w Pustkowie.  Realizacja zajęć opiera się na wykorzystaniu zebranych relacji Historii Mówionej byłych więźniów obozów pracy przymusowej, przymusowych robotników zatrudnionych w obrębie Poligonu, zachowanych fotografii obrazujących pracę więźniów w poszczególnych komandach obozowych, dokumentów administracji obozowej, raportów o stanie więźniów itp. Przygotowany materiał pozwala w sposób klarowny przekazać młodzieży niezbędną wiedzę o tragicznym procederze III Rzeszy dokonanym na tysiącach niewinnych ofiar obozów pracy w Pustkowie.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów III klasy gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimnazjalnej.
Czas trwania: 90 min.

 • „Nasza Matka” – Działalność konspiracyjna i społeczna Księżnej Heleny Jabłonowskiej w rejonie dębickim

Losy Księżnej Heleny Jabłonowskiej (1895 – 1977) - działaczki społecznej, członkini Armii Krajowej, przewodniczącej Rady Głównej Opiekuńczej w powiecie dębickim, wspomagającej w okresie okupacji niemieckiej lokalną społeczność polską i żydowską, inicjatorkę pomocy dla więźniów obozów pracy przymusowej w Pustkowie. Uczestnicy warsztatów, poprzez poznanie sylwetki księżnej i jej działalności, poznają także historię ziemi dębickiej podczas okupacji niemieckiej 1939 – 1944. Realizacja poszczególnych etapów zajęć wymaga obejrzenia zrealizowanego przez ECPiP filmu dokumentalnego, traktującego o Helenie Jabłonowskiej, ponadto wykorzystania  - przygotowanych jako załączniki do scenariusza - fragmentów zebranych relacji członków rodziny Księżnej, a także byłych więźniów obozów pracy, ponadto materiałów źródłowych, dokumentów  i fotografii.

Warsztaty przeznaczone dla uczniów III klasy gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimnazjalnej. 
Czas trwania: 90 min.

 • „Stajemy wszyscy do apelu, umordowani, niewyspani i głodni” – Życie więźniów w obozach pracy przymusowej  w Pustkowie

Warsztaty traktujące o losach więźniów obozów pracy przymusowej uruchomionych przy Poligonie Waffen – SS Truppenübungsplatz Heidelager, funkcjonującym w latach 1940 – 1944 w dystrykcie krakowskim, na obszarze dawnych polskich powiatów dębickiego, mieleckiego i kolbuszowskiego. W trakcie warsztatów poruszana jest tematyka grup narodowościowych i kategorii więźniów, warunki egzystencji w obozach – mieszkaniowe, sanitarne, prac, porządek dnia, z uwzględnieniem liczebności ofiar pustkowskich obozów pracy. Realizacja zajęć opiera się na wykorzystaniu multimediów i aranżacji wystawowej Ekspozycji historyczno – dydaktycznej przy Górze Śmierci.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas gimnazjalnych.
Czas trwania: 90 min.

 • "Byliśmy tylko numerami" - Relikty obozowe a społeczność więźniarska obozów pracy przymusowej przy Poligonie Waffen - SS Truppenübungsplatz w Pustkowie

Zajęcia w kontekście zmiany pokoleniowej i braku świadków historii. Rośnie wówczas rola reliktów obozowych, zarówno muzealiów jak i archiwaliów jako nośników pamięci historycznej. Nie tylko wizualizują one przeszłość; są także źródłem wiedzy, a konfrontacja z ich aurą, autentycznością i niepowtarzalnością sprzyjają ciekawemu „przeżywaniu” historii. Lekcja muzealna „Byliśmy tylko numerami” zapoznaje młodzież z historią obozów pracy przymusowej ze szczególnym uwzględnieniem wiadomości na temat społeczności więźniarskiej. Ukazanie specyfiki losów poszczególnych grup więźniarskich następuje w połączeniu z prezentacją reliktów obozowych, co umożliwia bardziej bezpośredni kontakt z historią tego miejsca. Uczniowie w sposób aktywny uczestniczą w zajęciach poprzez analizę tekstów źródłowych i ich prezentację w czasie przejścia po wystawie historycznej.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów III klasy gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 90 min.

 • "Mówię wszystkim, którzy chcą mnie słuchać" - rzeczywistość obozów pracy przymusowej w Pustkowie w świetle relacji video świadka historii.

Zajęcia edukacyjne w formie lekcji muzealnej, poświęcone wybranym zagadnieniom z historii obozów pracy, przedstawionym przez świadka historii – byłego więźnia Stanisława Szuro, w poruszającej relacji video. Jedną z form przybliżenia młodzieży historii obozów może być posługiwanie się nagraniami video, które wśród licznie pozostawionych wspomnień i dokumentów mają szczególną wartość – poświadczają, że mamy do czynienia z uczestnikiem i świadkiem historii. Jest to podejście, które kładzie nacisk na aktywizację uczestników, opierając się na ich wyobraźni, wrażliwości i kreatywności, pozwalające na samodzielne zapoznanie się z problematyką oraz spontaniczne refleksje i wnioski wyciągane w kontekście historycznym.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów III klasy gimnazjum i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 90 min.

 • „Cudze chwalicie swego nie znacie” śladami historii Dębicy i okolic.

Zajęcia warsztatowe pozwalające poznać historię, kulturę i tradycje najbliższego regionu, walorów okolicy, w której żyjemy. W trakcie realizacji zajęć wprowadzane są pojęcia „Małej Ojczyzny” na przykładzie Dębicy i okolic, wybrane zostają najciekawsze miejscowości, w których znajdują się zabytki i Miejsca Pamięci, zwrócono uwagę na parki, szlaki turystyczne, miejsca niezwykłe w najbliższej okolicy.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów V i VI klasy szkoły podstawowej.
Czas trwania: 90 min.

 • „Dębickie – moja Mała Ojczyzna”

Warsztaty traktujące o historii lokalnej społeczności z wyakcentowaniem motywu „patriotyzmu lokalnego”, zapoznanie uczestników warsztatu z najistotniejszymi zabytkami i najciekawszymi miejscami regionu. Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych poprzez podkreślenie ważności "własnych korzeni".

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas gimnazjalnych.
Czas trwania: 90 min.

 • „Kto ratuje jedno życie ratuje cały świat” – Sprawiedliwi wśród Narodów Świata w Regionie Dębickim

Warsztaty edukacyjne poświęcone problematyce „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” z uwzględnieniem  rożnym postaw Polaków wobec zagłady Żydów w okresie okupacji niemieckiej na ziemiach polskich 1939 - 1945. Mogą być wykorzystywane w formalnych i poza formalnych działaniach edukacyjnych. W przygotowanym materiale źródłowym podkreślono historie osób uhonorowanych tytułem „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata” z terenów Gminy Dębica.

Warsztaty przeznaczone dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 60 min.

 • „Swój? Inny? Obcy?” - Przejawy nietolerancji we współczesnym świecie

Warsztaty dotyczące wprowadzenia i upowszechnienia takich pojęć jak tolerancja, ksenofobia, akceptacja, mniejszości (etniczne, społeczne, religijne, kulturowe), stereotypy. Celem zajęć jest uwrażliwienie młodych ludzi na wszelkie przejawy nietolerancji – religijnej, społecznej czy narodowej – we współczesnym świecie i wykształcenie postawy szacunku i zrozumienia wobec „inności” drugiego człowieka.

Dwie różne koncepcje zajęć warsztatowych, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Czas trwania: 90 min.

 • „Jak Cię widzą tak Cię piszą” – znaczenie stereotypów w ocenie współczesności

Warsztaty pozwalające poruszyć problematykę pojęcia stereotypów i ich wpływu na ocenę życia i postaw innych ludzi. Weryfikacja wydarzeń historycznych, które były wynikiem stereotypów lub uprzedzeń, ocena wpływu mediów (gazet, telewizji) w redukowaniu stereotypów. Głównym przesłaniem zajęć jest wolność od stereotypów i uprzedzeń, skupienie się na unikalności każdej osoby.

Warsztaty przeznaczone dla uczniów klas gimnazjalnych.
Czas trwania: 90 min.

 • "Spotkanie Krzysia ze Strażnikiem Myśli" - tajemnicza wyprawa w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Kim są Żydzi?

Zajęcia edukacyjne przygotowane przez edukatorów i animatorów kultury współpracujących z Europejskim Centrum Sztuki (Opera i Filharmonia Podlaska). Mają na celu zapoznanie najmłodszych z problematyką i kulturą judaizmu – podstawowymi pojęciami, historią narodu żydowskiego a jednocześnie kształtowanie postaw tolerancji religijnej, kulturowej oraz narodowościowej.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas III, IV, V szkoły podstawowej.
Czas trwania: 90 min.

 • "Był sierociniec, a w sierocińcu żydowskie dzieci. Był z nimi człowiek, co je pokochał" - Janusz Korczak i jego dzieci w getcie warszawskim.

Zajęcia edukacyjne przygotowane przez edukatorów i animatorów kultury współpracujących z Europejskim Centrum Sztuki (Opera i Filharmonia Podlaska). Mają na celu wprowadzenie młodszych uczniów w problematykę Holocaustu- sytuację Żydów polskich pod okupacją niemiecką na bazie losów Janusza Korczaka i jego małych podopiecznych. Kształtowanie postaw tolerancji religijnej, kulturowej oraz narodowościowej.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas II, III i IV szkoły podstawowej.
Czas trwania: 90 min.

 • "Nie wolno zostawiać świata takim jakim jest" - Prawa człowieka a realia współczesności

Warsztaty edukacyjne realizowane na płaszczyźnie katalogu praw i wolności gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka, w kontekście współczesnych konfliktów wyznaniowych, narodowościowych, czy społecznych. Kształtowanie postaw empatii, tolerancji narodowościowej, religijnej, kulturowej.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 60 - 90 min.

 • "Loteria życia przy zielonym stoliku" - losy społeczności żydowskiej w getcie dębickim.

Zajęcia nawiązujące do rekonstrukcji obrazu życia codziennego w gettach –zamkniętych dzielnicach mieszkaniowych” dla społeczności żydowskich, na bazie faktów i wydarzeń rozgrywających się w latach okupacji niemieckiej w getcie dębickim. Analiza tekstów źródłowych i materiałów fotograficznych, próby odzwierciedlenia relacji międzyludzkich, zależności od sytuacji historycznej, analiza życia kulturalnego i duchowego czyli jak próbowano żyć normalnie w sytuacji ekstremalnej.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 90 min.

Warsztaty specjalistyczne:

 • „Jak czytać stare fotografie” – umiejętność wykorzystania źródeł ikonograficznych w badaniach nad historią lokalną

Warsztaty mające na celu kształcenie umiejętności wykorzystywania źródeł ikonograficznych w badaniach historycznych, analizy poszczególnych elementów fotografii, stawiania pytań i hipotez badawczych.

Warsztaty przeznaczone dla uczniów III klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 60 min.

 • „O źródłach bez wody” – czyli jak poznawać przeszłość na podstawie źródeł historycznych

Warsztaty mające na celu zaangażowanie uczniów w historię jako procesu nauczania, pozwalające poznać wszystkie kategorie źródeł historycznych w badaniu przeszłości – zarówno źródeł materialnych jak i niematerialnych. Specyfika zajęć powoduje skupienie się w głównej mierze na charakterystyce źródeł pisanych i ich znaczeniu dla  historii państwa i narodu – jego dorobku kulturowego i obyczajowego, dyplomacji, historii politycznej, gospodarczej, ale też poszczególnych rodzin, wybitnych osobistości, pojedynczych obywateli kraju. Duże znaczenie ma uświadomienie uczniom wzajemnego przenikania się historii osobistej, rodzinnej i narodowej. Warsztaty rozwijają umiejętność posługiwania się źródłami w celu uzyskania wyważonego i wiernego obrazu przeszłości

Warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: 100 min.