English Information

f

Europejskie Centrum Pamięci i Pojednania - Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica (zwany dalej CKiB Gminy Dębica) reprezentowana przez Dyrektora CKiB Gminy Dębica
  Pustków-Osiedle 26 A
  39-206 Pustków-Osiedle
  telefon: 14 681 10 06
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub pocztą tradycyjną pisząc na powyższy adres
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących  w celu:
  1. realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) oraz innych ustaw, a także obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec CKiB Gminy Dębica;
  2. zawarcia i realizacji umów;
  3. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  4. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
  5. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
  6. archiwizacji
  7. na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
 4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:
  1. udzielona zgoda
  2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
  3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich  jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
  5. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią
  6. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
  7. niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 5. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. procesorom w związku ze zleconymi przez  CKiB Gminy Dębica działaniami realizowanymi w imieniu  CKiB Gminy Dębica
  2. firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa
  3. kancelariom prawnym, którym  CKiB Gminy Dębica azlecił np. prowadzenie postępowania
  4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
  5. bankom
  6. osobom upoważnionym na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 1. otrzymanie pisma informującego o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych
 2. okres na jaki została udzielona zgoda
 3. przepisy prawa, które mogą obligować  CKiB Gminy Dębica do przetwarzania danych przez określny czas,
 4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów  CKiB Gminy Dębica (administratora),
 1. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
  6. przeniesienia Państwa danych osobowych
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
  Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 4. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. CKiB Gminy Dębica nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.